Turntable

פלטת סיבוב עצמאית ונפרדת המותקנת על פני הקרקע ומאפשרת גישה נוחה למקן החניה או תמרון קל ומניעת נסיעה לאחור ביציאה מהחניון.
הפלטה המסתובבת משמת כלי עזר הן במקומות חניה קשים לתמרון או למתקני חניה בהם לא ניתן לשלב פלטה מסתובבת אינטגרלית.
ניתן להפעיל את הפלטה המסתובבת מתוך הרכב באמצעות שלט רחוק ולהמנע מכניסה ויציאה מהרכב מספר פעמים בשלבי היציאה.