Rotary Parking

Rotary Parking

מתקן חניה מסוג קרוסלה המיועד לחניונים קטנים הבנויים על הקרקע. מתאים לחניה לבתים משותפים ולתוספת לחניונים ציבוריים .
מתקן זה מתאים לחנית שבעה עד ששה עשר רכבים מסוג סדאן, או שנים עשררכבים מסוג SUV, על שטח קרקע של שני רכבים בלבד. הוא מופעל באופן עצמאי על ידי המשתמש .
ניתן לחפותו באופנים שונים להשתלבות עם הנוף.
יתרונות בזמן הקמה מהיר ביותר 4-7 ימים בלבד, לאחר הכנה בסיסית ופשוטה. ייחודו בפשטותו.
סיבוב הקרוסלה מתבצע שמאלה או ימינה בכוון הקצר ביותר לשליפת המכונית בהתאם למקומה במתקן.
ניתן לשלב במתקן פלטה מסתובבת להקלת תמרון היציאה מהחניה.

וידאו

Rotary Parking